hyzerme | Strengthen Yourself with Effective and Precise HIFU Energy

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์ ilooda

 

บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
ข้อที่ 1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในส่วนของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ" ) ให้บริการโดย ilooda (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นการจัดทำเงื่อนไขของสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้และเว็บไซต์

 

ข้อ 2 คำจำกัดความของข้อกำหนด
ข้อกำหนดในที่นี้จะถูกกำหนดดังต่อไปนี้:

(1) “ไซต์” หมายถึงสถานที่ทางธุรกิจเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับไซต์ http://www.ilooda.com/

(2) “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่ใช้บริการของเว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้

 

ข้อ 3 ผลกระทบและการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

(1) เว็บไซต์นี้มีผลโดยการแสดงเนื้อหาของเนื้อหาในข้อตกลงนี้ ที่อยู่ธุรกิจ หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง และข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) ปรากฏในหน้าแรกของบริการ อย่างไรก็ตามเนื้อหาของข้อตกลงอาจมีให้ในรูปแบบของลิงก์ไปยังหน้าแยกต่างหาก

(2) บริษัทอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ภายในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น Cการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เครือข่ายข้อมูลและการสื่อสาร และการคุ้มครองข้อมูล ฯลฯ กฎหมายว่าด้วยการขายแบบ Door-to-Door ฯลฯ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ สาเหตุของการแก้ไขดังกล่าว และแก้ไขเนื้อหาพร้อมกับข้อตกลงปัจจุบันอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในหน้าเริ่มต้น

(3) ภายใต้ข้อ 2 ข้อตกลงที่แก้ไขจะมีผลผ่านขั้นตอนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อ 1

 

ข้อ 4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้จะถูกกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติทางการค้าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 

 

 

บทที่ 2 การใช้บริการ
ข้อ 5. การใช้บริการ

(1) ผู้ใช้รายใดก็ตามที่ประสงค์จะใช้บริการของไซต์ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไซต์ต้องการ

(2) บริษัทอาจเลื่อนการอนุมัติคำขอใช้บริการของผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้:
1. เมื่อมีการร้องขอโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบุคคลอื่นหรือทำโดยใช้ชื่อปลอม
2. เมื่อมีการร้องขอสัญญาใช้บริการโดยมีข้อมูลที่เป็นเท็จ
3. เมื่อมีการร้องขอโดยมีเจตนาที่จะทำลายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. ในกรณีที่เป็นการยากที่จะอนุมัติการใช้บริการเนื่องจากเหตุผลอันเนื่องมาจากผู้ขอ

 

ข้อ 6. ข้อจำกัดการใช้บริการ

(1) โดยหลักการแล้ว บริการต่างๆ จะพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี เว้นแต่จะมีความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือเทคโนโลยีเป็นพิเศษ

2) บริษัทอาจระงับบริการชั่วคราวในกรณีที่ ตรวจสอบ การซ่อมแซม การเปลี่ยน การชำรุดเสียหาย และขาดการติดต่อ

(3)  ในกรณีของการระงับบริการตามวรรค 2 ข้างต้น ไซต์จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการระงับบริการดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 อย่างไรก็ตามหากไซต์พบว่ามีเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการระงับบริการได้ ก็จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) บริการต่างๆ ที่เว็บไซต์จัดหาให้โดยทั่วไปนั้นฟรี อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเนื้อหาที่ต้องชำระเงิน ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในเนื้อหาเพื่อใช้งาน

(5) ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่จัดหาให้จะถูกนำมาใช้ประกอบกับไซต์

6) ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์เพื่อคัดลอก ส่ง เผยแพร่ แจกจ่าย ออกอากาศหรือผ่านวิธีการอื่นใด เพื่อใช้เพื่อผลกำไรหรือให้บุคคลที่สามใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

(7) บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการใด ๆ ที่จัดให้ฟรี

 

 

 

บทที่ 3 ภาระผูกพัน
ข้อ 7 ภาระผูกพัน

(1) ไซต์มีภาระผูกพันในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตามข้อตกลงนี้

(2) ไซต์มีหน้าที่ในการจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ส่งผ่านขั้นตอนที่กำหนด ผ่านขั้นตอนที่เหมาะสม และหากต้องใช้เวลามากกว่านี้ จะต้องแจ้งเหตุผลของผู้ใช้สำหรับความล่าช้าและระยะเวลาที่คาดหวัง

(3) ไซต์จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างปลอดภัย และข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อดำเนินการและปรับปรุงบริการที่มีคุณภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้น เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และจะไม่มีการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่สถาบันอื่นและบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

(4) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) ผู้ใช้ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ในการใช้บริการ
1. การป้อนข้อมูลเท็จขณะใช้หรือทำการแก้ไข
2. การส่งหรืออัปโหลดข้อมูล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่ไม่ได้กำหนดโดยเว็บไซต์
3. การละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ไซต์และบุคคลที่สามอื่นๆ
4. ก่อกวนธุรกิจหรือทำให้ไซต์และบุคคลที่สามเสียหาย
5. การเปิดเผยหรือโพสต์ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลามกอนาจารหรือมีความรุนแรง ต่อสาธารณสมบัติ
6. ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้จะไม่ได้รับบริการของเว็บไซต์
a. การกระทำที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
b. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
c. การใช้บริการโดยมีเจตนาที่จะบ่อนทำลายความดีระดับชาติหรือสังคม
d. การกระทำที่บ่อนทำลายเกียรติของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบ
e. กฎหมายบ่อนทำลายการใช้บริการสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ
f. การกระทำที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดการใช้งานที่กำหนดโดยไซต์

 

 

 

บทที่ 4 เรื่องทั่วไป
ข้อที่ 8 การจัดการโพสต์ของผู้ใช้

ไซต์อาจลบโพสต์ของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากโพสต์อยู่ภายใต้รายการใด ๆ ต่อไปนี้:
1. เนื้อหาที่มีเจตนาวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลหรือกลุ่มคน
2. เนื้อหาที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. เนื้อหาที่ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา
4. เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ เช่น ลิขสิทธิ์
5. เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยไซต์

 

ข้อที่ 9 การชดใช้ค่าเสียหาย

(1) ไซต์จะได้รับการยกเว้นจากหน้าที่ในการให้บริการเมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถให้บริการได้

(2) ไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการขัดขวางการให้บริการด้วยเหตุผลที่มาจากผู้ใช้

(3) ไซต์จะไม่รับผิดชอบเมื่อผู้ใช้ไม่สามารถรับผลกำไรที่คาดหวังจากการใช้บริการหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลที่ผู้ใช้รวบรวมขณะใช้บริการ

(4) เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความจริงของข้อมูล ข้อมูล และข้อเท็จจริงที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการ

(5) ไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียของผู้ใช้ที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญของผู้ใช้ในการใช้บริการ

 

ข้อ 10. การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้

(1) ในกรณีที่เว็บไซต์จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ เว็บไซต์อาจส่งการแจ้งเตือนผ่านที่อยู่อีเมลที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์

(2) ในกรณีของการแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ ไซต์อาจเปลี่ยนการแจ้งเตือนในครั้งเดียวโดยโพสต์ประกาศบนกระดานของไซต์เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน

 

ข้อที่ 11 เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

สำหรับข้อพิพาทและคดีความใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างไซต์และผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้บริการ ศาลที่มีอำนาจจะเป็นศาลเกาหลีใต้ ซึ่งถูกกำหนดให้มีอำนาจภายใต้กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายที่ใช้บังคับจะเป็นกฎหมายของเกาหลี

(ภาคผนวก) ข้อตกลงนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2021

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.

영문 웹사이트 >

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.